Niečo o našej organizácii

Športový klub ARENA RELAXTEAM so sídlom vo Veľkom Mederi je mimovládna organizácia registrovaná ako občianske združenie a svoju činnosť vykonáva od r.2008. Vznikol ako združenie priaznivcov naturálnej kulturistiky a fitness, s cieľom vytvárať podmienky pre jej rozvoj vo svojom okolí a na Slovensku. Podnetom pre vznik našej organizácie bola snaha združiť priaznivcov myšlienky naturálneho športovania v kulturistike a fitness tak v dunajskostredskom regióne a jeho blízkom okolí, ako aj na Žitnom ostrove. 

ŠK ARENA RELAXTEAM je registrovaným subjektom národného zväzu SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE NATURÁLNEJ KULTURISTIKY so sídlom v Michalovciah. Vznik národného zväzu SANK úzko súvisí, s problematikou dopingu v športe resp. priamo vyplynul z požiadaviek a snáh širokej verejnosti, orientovať obsah a organizovanie súťaží a všetkých aktivít v naturálnych - prirodzených podmienkach, bez používania anabolických steroidov a dopingu. Našimi členmi sú: aktívni pretekári a pretekárky v naturálnej kulturistike a fitness, pre ktorých je tento šport možnosťou overenia si svojich športových schopností, ale aj priaznivci, ktorí sa stotožňujú s myšlienkou športu bez zakázaných látok a boja proti drogám, pochádzajúci z celého Slovenska. Máme ambíciu privítať v našich radoch nielen milovníkov naturálnej kulturistiky, ale aj priaznivcov rozvojových programov organizácie. 

Členovia ŠK ARENA RELAXTEAM sa podieľajú na aktivitách klubu svojou účasťou na podujatiach alebo svojou aktívnou dobrovoľnou prácou, za čo im patrí poďakovanie.

 

Čo to vlastne naturálna kulturistika je a prečo vznikla?

 • - je to odpoveď na vzrastajúci problém s dopingom v športe na celom svete a obzvlášť v kulturistike, už v 70 a 80 tých rokoch sa začínajú zakladať v Európe ale aj vo svete naturálne federácie na národných úrovniach a zároveň vznikajú aj prvé Svetové federácie naturálnej kulturistiky, 
 • - je to kulturistika ľahších váh, športovec sa podľa svojej výšky a genetických možností snaží nabrať svalovú hmotu. 
 • - je výsledok a hranica genetických možností športovca , prioritou nie je veľkosť svalstva, ale primerané vyrysovanie, celková estetika a symetria, krása tela a svalstva " 
 • - je súťaženie so seberovnými športovcami. 
 • - je bezpečné športovania detí mimo školského vyučovania. 
 • - je ukážkou boja proti dopingu v praxi. 
 • - je pre tých, ktorí odmietajú používanie anabolických steroidov. 
 • - je prezentácia výsledkov pravidelného tréningu a správnej životosprávy. 
 • - je propagácia športu bez dopingu /zakázaných látok v športe/.

 

Organizačná štruktúra

Členská schôdza 

Je najvyšším orgánom klubu, schádza sa minimálne 1 krát do roka a rozhoduje o základných aktivitách klubu. 

Výbor 

ŠK ARENA RELAXTEAM je výkonným orgánom klubu, zodpovedá sa za svoju činnosť najvyššiemu orgánu, riadi činnosť klubu v obdobiach medzi zasadaniami Členskej schôdze. Štatutárnym zástupcom organizácie je predseda. 

predseda 

Ing. Roland Méhes, podieľa sa na príprave a realizácii programov a aktivít organizácie. 

podpredseda 

Ing. Dušan Diószegi, v prípade poverenia zastupuje predsedu. 

tajomník 

Anasztázia Libaiová ,zabezpečuje plnenie programov a finančné zabezpečenie organizácie. 

ekonóm 

Ing. Andrea Mészárosová ,zabezpečuje vedenie pokladničnej knihy a hospodárenie s finančnými prostriedkami. 

revízna komisia 

Je kontrolným orgánom, dohliada na správnosť hospodárenia a činnosť klubu. členovia Mgr. Tibor Števlik, Anita Matkovičová 

administrátor 

Eugen Csöllei zabezpečuje úpravu webovej stránky športového klubu.

 

Poslanie športového klubuARENA RELAXTEAM

Významnou úlohou športového klubuARENA RELAXTEAM je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi so zameraním sa na mládež a vytvárať podmienky pre realizáciu ich športových aktivít k upevňovaniu zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti. Našim cieľom je postupne realizovať a ponúkať ucelený produkt: 

 • - vzdelávanie a poradenstvo v oblasti fitness a zdravej životosprávy 
 • - práca s verejnosťou 
 • - boj proti dopingu a drogám (šírenie športovej aktivity bez zakázaných látok v športe) 
 • - využitie voľného času mládeže športovými aktivitami.

 

Programy organizácie

1. podpora rozvoja naturálnej kulturistiky a fitness a aktívneho pohybu verejnosti 

 • - organizovanie športových podujatí na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni pre všetkých členov národného zväzu SLOVENSKÁ ASOCIÁCA NATURÁLNEJ KULTURISTIKY ako aj pre členov organizácií spĺňajúcich kritériá naturálnosti, spolupracujúcich s národným zväzom SR, SANK. 
 • - vytváranie podmienok pre rozvoj naturálnej kulturistiky vo svojom okolí a na Slovensku. 
 • - poradenstvo v oblasti fitness a zdravej životosprávy a šírenie myšlienky zdravého životného štýlu so zameraním sa na mládež.