S T A N O V Y   Športového klubu ARENA RELAX TEAM - Arenateam
 
Hlavné menu
· Domov
· Videa
SpolupracujemeS T A N O V Y   Športového klubu ARENA RELAX TEAM


S T A N O V Y
 
Športového klubu ARENA RELAX TEAM
Článok  1


Základné ustanovenia


  
1.     Športový klub s názvom ARENA RELAX TEAM / názov združenia - ďalej len ŠK , je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov vytvoreným ako nezisková organizácia, prostredníctvom ktorej vykonávajú jeho členovia záujmovú ,  športovú činnosť zameranú najmä na naturálnu kulturistiku a iné odborné činnosti a aktivity.
 
2.    Poslaním ŠK je starostlivosť o rozvoj tanca, naturálnej kulturistiky, fitness s vytvorením podmienok pre súťaženie v nich a s osobitným zameraním na mládež.
 
 
3.    ŠK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
4.    ŠK je  organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom ŠK je: Veľký Meder, Komárňanská 202/24, Veľký Meder 932 01.
 
5.    ŠK  vyvíja a uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, svojich členov a trénerov.
 
6.    ŠK sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú činnosť.
 
7.    ŠK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť klubu ako celku .

 


Článok  2


Členstvo


1.     Členstvo v ŠK je dobrovoľné a môže byť individuálne a čestné.                                         
 
2.    Členstvo v klube vznikne registráciou a schválením prihlášky, ktorá musí byť podpísaná osobne.
 
3.    Dokladom o členstve je platný členský preukaz, ktorého platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok. Výšku členského príspevku určí valné zhromaždenie ŠK.
 
4.    Členom ŠK môže byť aj cudzí štátny príslušník, ktorý bude mať záujem podieľať sa na rozvoji činnosti klubu a bude súhlasiť so stanovami ŠK.             
 
5.    Členstvo zaniká :
      a) vystúpením
      b) vyradením pre neplnenie základných členských povinností,
      c) vylúčením pre závažné previnenie, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v ŠK,
      d) vyškrtnutím / úmrtím fyzickej osoby/.
 
6.    Povinnosti člena ŠK :
       a) aktívne sa podieľať na činnosti ŠK, zodpovedne plniť prijaté úlohy,
       b) dodržiavať stanovy ŠK,
       c) dodržiavať zásady etiky a morálky,
       d) propagovať činnosť ŠK,
       e) chrániť a zveľaďovať majetok ŠK,
       f) riadne a včas platiť členské príspevky.
 
7.    Práva člena ŠK:
       a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov v telovýchovných, športových a iných obdobných podujatí ako i iných kultúrno-športových akcií usporiadaných ŠK,
       b) zúčastňovať sa členských schôdzí,
       c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa bude hodnotiť jeho činnosť, disciplína a správanie jeho členov,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov ŠK,
       e) dávať podnety, návrhy, pripomienky a vyžadovať odpoveď v lehote do 30 dní od ich
doručenia.Článok 3


Orgány združenia


1. Orgánmi ŠK sú:

a) ustanovujúca členská schôdza
b) valné zhromaždenie
c) výkonný výbor ŠK
d) predseda ŠK- štatutárny orgán ŠK
 
 
2.    Najvyšším orgánom ŠK je valné zhromaždenie delegátov. Zvoláva sa podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok.
 
3.    Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky činnosti ŠK najmä :
 
       a) uznáša sa o vzniku ŠK, názve, symbolike ako i zániku,
       b) schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠK,
      c ) prerokúva správu o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie, schvaľuje
plán činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie,
      d) volí výkonný výbor ŠK.
      
4.    Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegátov.
 
5.    Medzi valnými  zhromaždeniami riadi činnosť ŠK výkonný výbor ŠK, počet členov a spôsob voľby stanoví valné  zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka a hospodára. Frekvenciu rokovaní stanoví výbor ŠK.
 
6. Štatutárnym orgánom ŠK je predseda ŠK.

7. Predseda ŠK je zastupuje ŠK vo všetkých právnych úkonoch bez ďalšieho splnomocnenia a je oprávnený navonok vystupovať v mene ŠK.

8. So súhlasom výboru ŠK môže predseda poveriť svojho zástupcu výkonom niektorých právomocí. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis predsedu ŠK.
  Článok 4


Majetok a zásady hospodárenia1.    ŠK môže mať vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie svojej činnosti. Tento majetok sa užíva na základe zmluvných vzťahov.
 
2.    Zdrojom príjmu sú :
       -    členské príspevky,
       -    sponzorské príspevky,
       -    zmluvy o zabezpečení reklamných a propagačných služieb,
       -    príjmy z hospodárskej a inej činnosti,
       -    iné majetkové príjmy a hodnoty,
       -    dary, dotácie.
 
3.   O využití finančných prostriedkov rozhoduje valné zhromaždenie.
 
4.   Odmeňovanie výkonného výboru sa vykonáva na základe uzavretých zmlúv, dopredu stanovených kritérií a prémiového poriadku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a finančných možností.  Článok 5


Hospodárska činnosťŠK na zabezpečenie hlavného cieľa svojej činnosti môže vykonávať hospodársku činnosť zameranú hlavne na :
 
-    usporiadanie a riadenie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,
-   propagačnú a reklamnú činnosť,
-   obchodnú činnosť,
-   prevádzkovanie fitnes centra.Článok 6


Zánik  ŠK


1.   ŠK zaniká:
     -   dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
     -   právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 
2.   O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie.
 
3.   Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré uskutoční likvidačná komisia, ktorú vymenuje valné zhromaždenie.
 
4.   V prípade zániku ŠK ARENA RELAX TEAM-u na základe právoplatného rozhodnutia ministerstvom vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.    
 Článok 7


Záverečné ustanovenia

1.   Uvedené stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou ŠK dňa 17.12.2009
       Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 
2.    Vzťahy a otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
       predpismi.
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Veľkom Mederi,  dňa 17.12. 2009
 
Reklama

Google Hladaj
Google

 
Naše pretekárske plavky dodáva PAÁL MODE
e-mail 
 {MENU11} e107 recommends Firefox Google PageRankGoogle PageRank