Športového klubu ARENA RELAX TEAM

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 • 1. Športový klub s názvom ARENA RELAX TEAM / názov združenia - ďalej len ŠK , je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov vytvoreným ako nezisková organizácia, prostredníctvom ktorej vykonávajú jeho členovia záujmovú , športovú činnosť zameranú najmä na naturálnu kulturistiku a iné odborné činnosti a aktivity. 
 • 2. Poslaním ŠK je starostlivosť o rozvoj tanca, naturálnej kulturistiky, fitness s vytvorením podmienok pre súťaženie v nich a s osobitným zameraním na mládež. 
 • 3. ŠK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 • 4. ŠK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom ŠK je: Veľký Meder, Komárňanská 202/24, Veľký Meder 932 01. 
 • 5. ŠK vyvíja a uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, svojich členov a trénerov. 
 • 6. ŠK sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú činnosť. 
 • 7. ŠK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť klubu ako celku .

 

Článok 2 

Členstvo 

 • 1. Členstvo v ŠK je dobrovoľné a môže byť individuálne a čestné. 
 • 2. Členstvo v klube vznikne registráciou a schválením prihlášky, ktorá musí byť podpísaná osobne. 
 • 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, ktorého platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok. Výšku členského príspevku určí valné zhromaždenie ŠK. 
 • 4. Členom ŠK môže byť aj cudzí štátny príslušník, ktorý bude mať záujem podieľať sa na rozvoji činnosti klubu a bude súhlasiť so stanovami ŠK. 
 • 5. Členstvo zaniká : a) vystúpením b) vyradením pre neplnenie základných členských povinností, c) vylúčením pre závažné previnenie, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v ŠK, d) vyškrtnutím / úmrtím fyzickej osoby/. 
 • 6. Povinnosti člena ŠK : a) aktívne sa podieľať na činnosti ŠK, zodpovedne plniť prijaté úlohy, b) dodržiavať stanovy ŠK, c) dodržiavať zásady etiky a morálky, d) propagovať činnosť ŠK, e) chrániť a zveľaďovať majetok ŠK, f) riadne a včas platiť členské príspevky. 
 • 7. Práva člena ŠK: a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov v telovýchovných, športových a iných obdobných podujatí ako i iných kultúrno-športových akcií usporiadaných ŠK, b) zúčastňovať sa členských schôdzí, c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa bude hodnotiť jeho činnosť, disciplína a správanie jeho členov, d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov ŠK, e) dávať podnety, návrhy, pripomienky a vyžadovať odpoveď v lehote do 30 dní od ich doručenia.

 

Článok 3 

Orgány združenia 

 • 1. Orgánmi ŠK sú: a) ustanovujúca členská schôdza b) valné zhromaždenie c) výkonný výbor ŠK d) predseda ŠK- štatutárny orgán ŠK 
 • 2. Najvyšším orgánom ŠK je valné zhromaždenie delegátov. Zvoláva sa podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok. 
 • 3. Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky činnosti ŠK najmä : 
  • a) uznáša sa o vzniku ŠK, názve, symbolike ako i zániku, 
  • b) schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠK, 
  • c) prerokúva správu o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie, 
  • d) volí výkonný výbor ŠK. 
 • 4. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegátov. 
 • 5. Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť ŠK výkonný výbor ŠK, počet členov a spôsob voľby stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka a hospodára. Frekvenciu rokovaní stanoví výbor ŠK. 
 • 6. Štatutárnym orgánom ŠK je predseda ŠK. 
 • 7. Predseda ŠK je zastupuje ŠK vo všetkých právnych úkonoch bez ďalšieho splnomocnenia a je oprávnený navonok vystupovať v mene ŠK. 
 • 8. So súhlasom výboru ŠK môže predseda poveriť svojho zástupcu výkonom niektorých právomocí. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis predsedu ŠK.

 

Článok 4 

Majetok a zásady hospodárenia 

 • 1. ŠK môže mať vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie svojej činnosti. Tento majetok sa užíva na základe zmluvných vzťahov. 
 • 2. Zdrojom príjmu sú : - členské príspevky, - sponzorské príspevky, - zmluvy o zabezpečení reklamných a propagačných služieb, - príjmy z hospodárskej a inej činnosti, - iné majetkové príjmy a hodnoty, - dary, dotácie. 
 • 3. O využití finančných prostriedkov rozhoduje valné zhromaždenie. 
 • 4. Odmeňovanie výkonného výboru sa vykonáva na základe uzavretých zmlúv, dopredu stanovených kritérií a prémiového poriadku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a finančných možností.

 

Článok 5 

Hospodárska činnosť 

ŠK na zabezpečenie hlavného cieľa svojej činnosti môže vykonávať hospodársku činnosť zameranú hlavne na : 

 • - usporiadanie a riadenie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, 
 • - propagačnú a reklamnú činnosť, 
 • - obchodnú činnosť, 
 • - prevádzkovanie fitnes centra. 

 

Článok 6 

Zánik ŠK 

 • 1. ŠK zaniká: 
  • - dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
  • - právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 
 • 2. O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie. 
 • 3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré uskutoční likvidačná komisia, ktorú vymenuje valné zhromaždenie. 
 • 4. V prípade zániku ŠK ARENA RELAX TEAM-u na základe právoplatného rozhodnutia ministerstvom vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 • 1. Uvedené stanovy boli schválené ustanovujúcou členskou schôdzou ŠK dňa 17.12.2009 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 • 2. Vzťahy a otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

Vo Veľkom Mederi, dňa 17.12. 2009